Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut

HET INSTITUUT VOOR GESLAAGDE BEROEPSOPLEIDINGEN BTW VRIJ!
(CRBKO ERKEND)

Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut

Vlaardingweg 23

3044 CJ ROTTERDAM

010-2383444

E-mail: [email protected]

Website: www.biltenbahadoer.nl

KvK Rotterdam: 54003830

Algemene voorwaarden Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut


Artikel 1 Algemene voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot uitvoering van

diensten door Bilt en Bahadoer Opleidingsinstituut en alle met haar verbonden rechtspersonen en vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 2:24b BW en alle functionarissen, bestuurders en vertegenwoordigers ervan, hierna te noemen: “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut”, aangegaan, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het volgen van (rij)lessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut”.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met “Bilt & Bahadoer

Opleidingsinstituut”, voor de uitvoering waarvan door “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” derden dienen te worden betrokken.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van “Bilt & Bahadoer

Opleidingsinstituut” en haar directie.

1.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop• of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van

de hand gewezen.

1.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene

voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient

deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.7. Indien “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 2 Onderwijs
2.1. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” zorgt ervoor dat (rij)les wordt gegeven door instructeurs/docenten

die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).

2.2. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” zal er eveneens voor zorgdragen dat de leerling(e), verder te

noemen leerling, zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde instructeur/docent.

2.3. De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor het onderwijs, tenzij: “Bilt & Bahadoer

Opleidingsinstituut” of leerling hiervan wenst af te wijken. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de leerling en of opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Indien een zodanige onvoorziene omstandigheid zich voordoet, is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” niet gehouden het lesgeld aan de leerling te restitueren.

2.4. Het overeengekomen lesplan zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij “Bilt & Bahadoer

Opleidingsinstituut” of leerling hiervan wenst af te wijken.

2.5. De leerling dient alle aanwijzingen van de instructeur/docent tijdens de (rij)lessen op te volgen.


Artikel 3 Hetzelfde type motorvoertuig

De leerling die via “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” het examen heeft aangevraagd, zal op de datum en de tijd waartegen deze is opgeroepen door de daartoe bevoegde instantie, de beschikking hebben over hetzelfde motorvoertuig, dan wel een motorvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardige type als waarin de leerling les heeft genoten, dan wel tenminste een motorvoertuig geschikt voor het betreffende examen.


Artikel 4 Lesafspraak

De leerling dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de les. Door “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen op het ophaaladres of zo dicht mogelijk daarbij (i.v.m. parkeerproblemen). De docent of instructeur zal, indien mogelijk, aanbellen of telefonisch contact zoeken. Indien de leerling niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is de leerling gehouden het volledige lesgeld aan “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” te voldoen, tenzij de leerling een dusdanige reden heeft dat hij niet vooraf had kunnen annuleren (voor voorwaarden: zie artikelen 5.2 of 6.2).


Artikel 5 Annulering door leerling

5.1 Een praktijkles dient op werkdagen tenminste 48 uur van te voren te annuleren, anders is er voor dit uur het volledige lesgeld verschuldigd.

5.2. Bij annulering door leerling van theoretische of complete opleidingen (opleidingen waarbij alle rij- en of theorielessen inclusief de examens reeds vaststaan) en examens, zal de volgende annuleringsstaffel, in % van totaalbedrag, gehanteerd worden:

Binnen 4 weken : kosteloos Binnen 3 weken : 50 %

Binnen 2 weken : 75 %

Binnen 1 week : 100 %


Uitzondering voorwaarden annulering:
5.3. In geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de lesdag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
5.4. Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor van de leerling niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen. Dit wordt door “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” beoordeeld.

5.5. In de gevallen, genoemd in artikelen 5.3 en 5.4, zal “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” er voor zorgdragen het gemiste aantal lessen zoveel mogelijk opnieuw in te plannen. Dit zal kunnen betekenen, dat dit bij een andere instructeur/docent zal kunnen gebeuren.


Wijze van afzegging:
5.6. Dit kan telefonisch of per e-mail. E-mails die na sluitingstijd van het kantoor door “Bilt & Bahadoer

Opleidingsinstituut” worden ontvangen, vallen automatisch onder de volgende werkdag. “Koos van der Bilt” kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor het niet ontvangen van een e-mail. Alleen e-mails met leesbevestiging worden ontvankelijk verklaard. Afmelden per e-mail kan op het volgende e-mailadres: [email protected]


Artikel 6 Beëindigen instructie
6.1. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” kan de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de

persoon van de leerling en /of diens gedragingen, waardoor er niet van “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” kan worden verlangd dat de lesinstructie wordt voortgezet. Dit is ter beoordeling van de instructeur.

6.2. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is niet gehouden lesinstructie te geven wanneer het de instructeur/ docent

blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent.

6.3. In de gevallen 6.1 en 6.2 is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” niet gehouden het resterende bedrag,

waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de leerling te restitueren.

  • Het lesvoertuig is niet beschikbaar en er is ook geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.
  • De rijles wordt wegens slechte weersomstandigheden afgelast.
  • Bij 6.4 en 6.5 zal “Koos van der Bilt” ervoor zorgdragen dat de rijles weer ingehaald kan worden en zal de afgelaste rijles niet in rekening brengen.
6.4. Voor zover “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit

de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 7 Aanvraag examen
7.1. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” zal binnen twee weken nadat de overeenstemming is bereikt en aan alle

voorwaarden (ook medisch) is voldaan, het examen aanvragen of medewerking daaraan verlenen.

7.2. Indien het examen geen doorgang kan vinden wegens vakantie van de leerling omdat hij verzuimd heeft zijn

vakantie bij aanvraag op te geven, draagt de leerling zelf alle daaruit voortvloeiende kosten.


Artikel 8 Annulering examens

Een rijexamen kan worden geannuleerd in de volgende gevallen:

8.1. in geval van overlijden van een familielid (tot en met de eerste graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden of plaats zal vinden op de examendag. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.

8.2. Er is sprake van een niet aan leerling toe te rekenen dringende reden, waardoor er van leerling niet kan worden verwacht dat hij het examen kan afleggen. Dit is ter beoordeling aan de examinator en of instructeur/docent.

Bij 8.1 en 8.2 zal “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” ervoor zorgdragen, dat de leerling weer deel kan nemen aan een examen.

8.3. Het lesvoertuig is niet beschikbaar of er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.4. Het lesvoertuig wordt door examinator afgekeurd en er is geen gelijkwaardig lesvoertuig beschikbaar.

8.5. Indien het CBR, de CCV of het BNOR het examen wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang laat vinden, dan kan de verkeersschool de leerling in rekening brengen voor het opnieuw vastgestelde examen :


  • Rijexamen categorie AM, A, A1 en A2: lesgeld van twee rijlessen 
  • Rijexamen categorie B en BE: lesgeld van één rijles
  • Rijexamen categorie C(1), C(1)E, D(1), D(1)E, LZV: lesgeld van twee rijlessen


In geval van 8.3 t/m 8.5 zal “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” de extra examenkosten dragen en ervoor zorgdragen, dat er een nieuw examen wordt aangevraagd.


Artikel 9 Weigering examens

“Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is niet gehouden de leerling het examen te laten afnemen wanneer het de instructeur/docent en of examinator blijkt dat de leerling vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur/docent of derden of een theorie-examen te doen afleggen. Dit is ter beoordeling van de instructeur/docent en of examinator.


Artikel 10 Vakantie leerling

Indien rijlessen geen doorgang kunnen vinden, omdat de leerling heeft verzuimd zijn vakantie bij inplannen van rijlessen door te geven, zal de leerling zelf de hieruit voortvloeiende kosten dragen.


Artikel 11 Betaling 
11.1. Betaling dient contant/per pin/per bank te geschieden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien

betaling uitblijft, en “Koos van der Bilt” een factuur dient te verzenden aan de leerling dan is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” gerechtigd om € 7,00 administratiekosten per les in rekening te brengen. Verder is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” gerechtigd om haar tarieven aan te passen in verband met marktwerking/BTW-verhoging. Reeds overeengekomen afspraken worden door “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” nagekomen, de tariefwijziging kan wel invloed hebben op deelbetalingen.

11.2. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is gerechtigd, indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de

termijn (14 dagen) door hem is ontvangen, de betaling als verzuim te beschouwen en aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25 % per maand, berekend vanaf de dag van verzending van de facturen.

11.3. Daarnaast is “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” gerechtigd indien de opdrachtgever niet betaald de betaling te vorderen van de leerling die de opleiding heeft gevolgd.

11.4. Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de

opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.

11.5. Uit het enkele feit dat “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” zich heeft verzekerd van de hulp van een derde

blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.


Artikel 12 Vrijwaring
12.1. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” verplicht zich om een verzekering af te sluiten, waarbij de leerling is

verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan en/of aanrijding, zowel tijdens het volgen van rijlessen als het doen van rijexamen. Kleding en helmen worden niet vergoedt.

12.2. Geen dekking, volgend uit art. 12.1, wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van

opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut ” beperkt haar aansprakelijkheid ter zake uitdrukkelijk tot het bedrag, dat haar verzekeraar als schadevergoeding voor die gebeurtenis aan haar en/of die derden zal uitkeren.

12.3. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade, geleden door

leerling vanwege het niet doorgaan van rijlessen en of examens, buiten rijles- en examenkosten.


Artikel 13 Rijbevoegdheid leerling

Indien “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” door de leerling geen kennis wordt gegeven en/of uit andere hoofde kennis draagt van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de leerling verboden is een motorrijtuig te besturen, en “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” aan de leerling toch rijles geeft, dan vrijwaart de leerling “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” volledig voor alle gevolgen daarvan en zal de leerling aan “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” haar eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” en/of de instructeur daaruit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek van “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” te vergoeden. Indien “Bilt & Bahadoer” ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geeft, dan wel mocht blijken dat de door de leerling bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgave onjuist is, vrijwaart de leerling “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” volledig en zal de leerling eventueel alle ter zake aan “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties voor zijn rekening nemen.


Artikel 14 Intellectuele eigendom
14.1. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen

op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

14.2. Wanneer intellectuele eigendom ofwel ‘knowhow’ in de ruimste zin des woords zonder toestemming van

“Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” wordt gebruikt en op de markt wordt gebracht, behoudt “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” zich het recht dit te verbieden en een vergoeding te vragen ook voor de eventuele geleden schade hierdoor. “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” heeft de mogelijkheid om bij opzettelijke inbreuken over te gaan tot aangifte. Sommige inbreuken worden zelfs als misdrijf beschouwd. Naast een geldboete kan de rechter een gevangenisstraf opleggen.


Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” partij is, is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

15.2. De rechter in de vestigingsplaats van “Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘’Bilt & Bahadoer Opleidingsinstituut” het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 16 Vindplaats en wijziging voorwaarden

De vindplaats van deze algemene voorwaarden: www.biltenbahadoer.nl en op kantooradres van “Bilt & Bahadoer”. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.